Statutas

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos statutas
VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS ĮSTATAI
§1 Pavadinimas
Sąjunga vadinasi „Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga“ (toliau – Sąjunga). Sąjungos sutrumpintas pavadinimas – VLJS.
§2 Sąjungos buveinė
Sąjungos buveinė yra Lorscher Strasse 1, 68623 Lampertheim, Vokietija.
§3 Veiklos teritorija
Sąjunga visų pirma veikia Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje, tačiau taip pat gali vykdyti veiklas ir kitose Europos valstybėse.
§ 4 Visuomeninė nauda ir Sąjungos paskirtis
Sąjunga siekia vien tik visuomenine nauda grindžiamų tikslų pagal Vokietijos mokesčių kodekso skyrių „Mokestinėmis lengvatomis remiamos veiklos“. Sąjungos paskirtis yra skatinti ir išsaugoti lietuvių tautiškumą bei papročius paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų tarpe, taip pat skatinti tarpkultūrinius susitikimus. Šie tikslai įgyvendinami organizuojant seminarus, jaunimo stovyklas, ekskursijas bei kitus mokyklinius, studentiškus, dvasinius, kultūrinius ir sportinius renginius. Sąjunga veikia visuomeniniais pagrindais ir yra ne pelno siekianti organizacija. Sąjungos lėšos gali būti naudojamos tik pagal šiame statute įtvirtintą Sąjungos paskirtį. Sąjungos nariai negauna jokių pajamų iš Sąjungos lėšų. Sąjungos finansai negali būti skiriami asmenims už veiklas, prieštaraujančias organizacijos paskirčiai arba įkainotas neadekvačiai dideliu atlyginimu.
§ 5 Finansiniai metai (Sąjungos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.)
§6 Sąjungos veiklos tikslai
Sąjungos veiklos tikslai yra:
puoselėti lietuvių kalbą ir skatinti krašto pažinimą;
siekiant bendrų tikslų su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (World Lithuanian Youth Association) glaudžiai bendradarbiauti su Pasaulio lietuvių sąjunga, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga ir jų vienijamomis grupėmis atskirose šalyse bei su Vokietijos lietuvių bendruomene;
nesiekti kitų visuomenine nauda grindžiamų tikslų nei įtvirtinta šiame statute .
§ 7 Narystė
Sąjungos nariais gali tapti fiziniai asmenys nuo 16 iki 35 metų amžiaus, aktyviai besidomintys Lietuva, Sąjungos veikla bei tikslais ir daugiau kaip metus laiko gyvenantys Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Nepilnamečiams asmenims reikalingas raštiškas jų teisinių atstovų sutikimas. Išimtiniais atvejais Sąjungos nariais gali tapti ir kandidatai, kuriems yra daugiau nei 35 metai. Tokių kandidatų priėmimui reikia raštiško Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pritarimo ir trijų ketvirčių valdybos balsų daugumos. Nariu tampama užpildžius priėmimo prašymą, kuris adresuojamas valdybai. Apie priėmimą ir pašalinimą sprendžia valdyba. Narystė baigiasi mirties atveju, raštu pateikus pareiškimą apie išstojimą, užbaigus 35 metus arba pašalinus. Iš Sąjungos gali būti pašalinti nariai, kurie nesilaiko Sąjungos statuto ar tyčia nusižengia jos tikslams, savo elgesiu ir veikla kenkia Sąjungos vardui, nepaisydami įspėjimų raštu nemoka narystės mokesčio arba daugiau kaip metus visiškai nedalyvauja Sąjungos veikloje. Prieš priimant sprendimą dėl pašalinimo, nariui turi būti duota galimybė išreikšti savo poziciją.
Nariai, nesutinkantys su pašalinimu, turi teisę ne vėliau kaip per vieną mėnesį argumentuotu raštu kreiptis į valdybą ir pateikti apeliaciją.
Sprendimus dėl narystės mokesčio ir jo dydžio priima visuotinis narių susirinkimas paprastąja balsų dauguma.
§8 Garbės nariai
Garbės nariu gali tapti bet kuris fizinis asmuo. Garbės narį renka valdyba. Garbės nariai remia Sąjungą įgyvendinant jos tikslus. Pageidaujant jie gali, tam tikrais atvejais, tapti Sąjungos projektų globėjais. Garbės nariai yra išskirtiniai nariai. Susirinkimuose jie neturi balso teisės ir gali bet kada atsisakyti savo pareigybės.
§9 Sąjungos struktūra
Sąjungos organai yra:
Visuotinis narių susirinkimas
Valdyba
Revizijos komisija
§10 Visuotinis narių susirinkimas
Visuotinį narių susirinkimą šaukia valdyba bent vieną kartą per kalendorinius metus, apie tai pranešdama raštu likus mažiausiai 30 dienų iki susirinkimo pradžios. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą privaloma sušaukti 30 dienų bėgyje, kai to reikalauja bent ketvirdalis Sąjungos narių. Pranešime apie susirinkimą turi būti nurodyta šaukiamo susirinkimo dienotvarkė. Visuotinį narių susirinkimą atidaro valdybos pirmininkas (-ė) arba kitas jo (jos) įgaliotas valdybos narys. Susirinkime priimti sprendimai dokumentuojami protokole, kurį pasirašo susirinkimo vedėjo (-os) išrinktas (-a) raštvedys (-ė). Protokolas siunčiamas visiems nariams. Sąjungos buveinėje su protokolu gali susipažinti kiekvienas jos narys. Kiekvienas narys turi balso teisę. Balso teisės negalima deleguoti atstovui. Balsavimas raštu dėl atskirų dienotvarkės punktų ar pareiškimų leidžiamas faksu arba elektroniniu paštu, jei prašymas dėl tokio balsavimo būdo buvo pateiktas valdybai prieš susirinkimo pradžią. Susirinkimo kvorumas egzistuoja tada, kai dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Jei numatytu laiku nesusirenka reikalingas narių skaičius, tai tinkamai sušauktas susirinkimas vis tiek turi sprendimus priimančiąją galią nepriklausomai nuo susirinkusiųjų narių skaičiaus. Susirinkime gali būti keliami ir sprendžiami tik kvietime nurodyti klausimai. Visi sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma išskyrus atvejus, susijusius su statuto pakeitimais ar Sąjungos likvidavimu. Tokiems sprendimams reikalinga trijų ketvirčių balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, nutarimo projektas laikomas atmestu. Rinkimai ir balsavimai vyksta viešai, tačiau pareiškus pageidavimą bent trims nariams, gali būti renkama ar balsuojama slaptai (raštu). Visuotinis narių susirinkimas visais Sąjungos klausimais yra aukščiausia instancija. Visuotinis narių susirinkimas yra atsakingas: už valdybos bei revizijos komisijos rinkimus; sprendimus dėl statuto pakeitimų bei Sąjungos likvidavimo.
Esant organizacijos poreikiui, valdyba turi sukviesti neeilinį visuotinį narių susirinkimą.
§11 Valdyba
Valdybą sudaro:
pirmininkas (-ė), pirmasis ir antrasis vicepirmininkas (-ė), raštvedys(-ė) (=sekretorius,-ė) ir buhalteris (-ė). Esant poreikiui, į valdybą galima priimti dar penkis narius.
Valdybos įgaliojimai disponuojant Sąjungos turtu yra riboti. Valdyba, priimdama bet kokius teisinius įsipareigojimus, turi aiškiai nurodyti, kad gali laiduoti tik Sąjungos turtu. Valdybą pagal Vokietijos civilinio kodekso 26 straipsnį sudaro valdybos pirmininkas (-ė) ir raštvedys (-ė), (sekretorius, -ė). Kiekvienas iš jų turi teisę atskirai atstovauti valdybai.
Valdyba susirenka mažiausiai vieną kartą per metus. Papildomus valdybos posėdžius šaukia pirmininkas (-ė) arba vienas iš vicepirmininkų (-ių), pranešdami apie tai raštu likus mažiausiai 14 dienų iki posėdžio. Kvietime į valdybos posėdį turi būti nurodyta šaukiamo posėdžio dienotvarkė. Valdyba rūpinasi einamaisiais reikalais ir atstovauja Sąjungos interesams. Sutartis pasirašo du valdybos nariai. Valdyba gali priimti sprendimus, kai susirenka bent trečdalis valdybos narių. Valdyba priima sprendimus paprastąja balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, sprendimą nulemia pirmininko (-ės) balsas. Sprendimai gali būti priimami ir elektroninio paštu. Sąjungos valdyba: atstovauja Sąjungos interesus esant teisminiams ir neteisminiams atvejams valstybinės valdžios ir kitose valdymo instiutucijose bei prieš visus fizinius ir juridinius asmenis; tikrina ataskaitinius pranešimus; rengia visus kitus su visuotiniu narių susirinkimu susijusius klausimus.
Valdyba renkama vieneriems metams. Išrinkta valdyba eina pareigas iki naujos valdybos rinkimų. Valdybos nariai dirba neatlygintinai, visuomeniniais pagrindais.
§12 Revizijos komisija
Sąjungos revizijos komisiją sudaro trys asmenys ir ji yra renkama visuotinio narių susirinkimo. Revizijos komisija savo tarpe išsirenka Revizijos komisijos pirmininką. Revizijos komisija, pagal poreikį, bet mažiausiai vieną kartą metuose, atlieka Sąjungos vadybinės, finansinės ir buhalterinės veiklos kontrolę bei parengia Sąjungos veiklos ataskaitą, kurią pirmininkas pristato visuotiniame narių susirinkime ir pateikia valdybai.
§ 13 Sąjungos turtas
Sąjungos turtą sudaro fizinių asmenų, labdaros ir paramos būdu gautos lėšos.
§14 Sąjungos likvidavimas
Visuotiniam narių susirinkimui nusprendus Sąjungą likviduoti arba Sąjungai nebeveikiant pagal Vokietijos mokesčių kodekso skyrių „Mokestinėmis lengvatomis remiamos veiklos“, Sąjungos turtas atitenka Vokietijos Federacinės Respublikos lietuvių bendruomenei, Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim- Hüttenfeld, kuri privalo turtą panaudoti visuomeniniams tikslams pagal bendruomenės statutą.
Sąjungos steigėjai:
Klaus-Dieter Zulys, Berlynas
Vilma Remmert-Fontes, Hamburgas
Martin Lipschis, Lamperthaimas
Sofija Loiter, Lamperthaimas
Laima Lipschis, Lamperthaimasginal
Mindaugas Jacinevičius, Lamperthaimas
Arthur Mickoleit, Oftershaimas
Bona, 2002 m. lapkričio mėn. 2 d.
Iš vokiečių kalbos išvertė Linas Vabulas, 2014.birželio mėn. 23 d., Gysenas
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Satzung des Litauischen Jugendbundes in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
§ 1 Name
Der Bund führt den Namen „Litauischer Jugendbund in Deutschland“, weiter Jugendbund genannt; „Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga“ – kurz: „VLJS“ genannt.
§ 2 Sitz
Sitz des Jugendbundes ist Lorscher Strasse 1, 68623 Lampertheim.
§ 3 Tätigkeitsbereich
Der Tätigkeitsbereich des Jugendbundes ist vornehmlich die Bundesrepublik Deutschland, aber auch andere europäische Länder.
§ 4 Gemeinnützigkeit und Satzungszweck
Der Jugendbund verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Jugendbundes ist die Förderung und Erhaltung des litauischen Volks- und Brauchtums bei Jugendlichen, Heranwachsenden und Erwachsenen sowie die Förderung interkultureller Begegnungen. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Durchführung von Seminaren, Jugendcamps, Freizeitsfahrten sowie schulischen, studentischen, geistlichen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen verwirklicht. Der Jugendbund ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Jugendbundes dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Jugendbundes. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 5 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Jugendbundes ist das Kalenderjahr.
§ 6 Ziel
Das Ziel des Jugendbundes ist:
die litauische Sprache zu pflegen und die Heimatkunde zu fördern; in Übereinstimmung mit den Zielen des litauischen Weltjugendbundes (World Lithuanian Youth Association) eng mit dem Litauischen Weltbund und dem Weltjugendbund und ihren Landesgruppen sowie mit der Litauischen Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland (Vokietijos lietuvių bendruomenė) zusammenzuarbeiten;
keine anderen als in der Satzung bezeichneten gemeinnützigen Zwecke zu verfolgen.
§ 7 Mitgliedschaft
Aufgenommen werden können natürliche Personen zwischen 16 und 35 Jahren, die ein erkennbares Interesse an Litauen und an den Zielen des Jugendbundes haben und seit mehr als einem Jahr nachweislich einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik begründen. Minderjährige bedürfen der schriftlichen Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. In Ausnahmefällen können auch Antragsteller, die das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben, aufgenommen werden. Für die Aufnahme dieser Kandidaten bedarf es der schriftlichen Zustimmung durch den Vorstand des Litauischen Weltjugendbundes sowie einer drei Viertel Mehrheit des Vorstandes. Die Mitgliedschaft wird aufgrund eines schriftlichen Aufnahmeantrags erworben. Der Aufnahmeantrag ist an den Vorstand zu richten. Über die Aufnahme und den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand, mit Vollendung des 35. Lebensjahres oder durch Ausschluss. Mitglieder, die gegen das in der Satzung festgelegte Ziel des Jugendbundes vorsätzlich verstoßen, sich in einer den Jugendbund schädigenden Weise verhalten, trotz schriftlicher Aufforderung keine Mitgliedsbeiträge mehr leisten, der Tätigkeit des Jugendbundes mehr als ein Jahr fernbleiben,
können aus dem Jugendbund ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss soll dem Mitglied die Möglichkeit der Stellungnahme gegeben werden.
Gegen den Beschluss ist binnen einer Frist von einem Monat Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist schriftlich zu begründen und dem Vorstand zuzusenden.
Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit über die Erhebung eines Mitgliedsbeitrages und legt seine Höhe fest.
§ 8 Ehrenmitglieder
Ehrenmitglied kann jede natürliche Person werden. Das Ehrenmitglied wird vom Vorstand gewählt. Ehrenmitglieder unterstützen den Verein bei der Verwirklichung seiner Ziele. In bestimmten Fällen übernehmen sie auf Anfrage die Schirmherrschaft für Vereinsprojekte. Ehrenmitglieder sind außerordentliche Mitglieder. Sie haben kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung und können jederzeit von ihrem Amt zurücktreten.
§ 9 Organe des Jugendbundes
Organe des Jugendbundes sind:
Die Mitgliederversammlung
Der Vorstand
Die Revisionskommission
§ 10 Die Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Kalenderjahr vom Vorstand mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich einberufen.Auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitglieder ist der Vorstand gehalten, innerhalb von 30 Tagen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.In der Einladung zur Mitgliederversammlung ist eine Tagesordnung vorzuschlagen. Die Mitgliederversammlung eröffnet der Vorstandsvorsitzende oder ein von ihm beauftragtes anderes Vorstandsmitglied.Über die während der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen, welche von dem Leiter der Mitgliederversammlung gewählten Schriftführer zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zuzusenden ist. Die Niederschrift kann von jedem Mitglied am Vereinssitz eingesehen werden.Jedes Mitglied verfügt über eine Stimme. Das Stimmrecht kann nicht in Vertretung ausgeübt werden. Eine schriftliche Stimmabgabe zu einzelnen Tagesordnungspunkten oder Anträgen ist auch per Fax oder Email zulässig, soweit eine solche Stimmabgabe dem Vorstand vor Beginn der Mitgliederversammlung vorliegt.Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder teilnimmt. Falls zum vorgesehenen Zeitpunkt eine erforderliche Anzahl von Mitgliedern nicht erschienen ist, ist die Mitgliederversammlung unter der Voraussetzung der ordnungsgemäßen Einberufung beschlussfähig, unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder. Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung dürfen dann nur die Punkte sein, die in der Einladung angeführt waren.Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen über eine Satzungsänderung oder der Auflösung des Jugendbundes. Für solche Beschlüsse ist eine drei Viertel Mehrheit erforderlich. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Wahlen und Abstimmungen finden grundsätzlich offen und nicht geheim statt. Auf Antrag von 3 Mitgliedern muss geheim (schriftlich) gewählt/abgestimmt werden.Die Mitgliederversammlung ist in allen Fragen, die den Jugendbund betreffen, höchste Instanz. Der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung unterliegen insbesondere:
die Wahl des Vorstandes,die Wahl der Revisionskommission,die Entscheidung über eine Satzungsänderungdie Entscheidung über die Auflösung des JugendbundesWenn es das Vereinsinteresse erfordert, ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung vom Vorstand einzuberufen.
§ 11 Der Vorstand
Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
Dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der ersten und zweiten Vizevorsitzenden, dem/der Schriftführer/Schriftführerin* und dem/der Kassenwart/Kassenwartin. Bei Bedarf können bis zu fünf weitere Mitglieder in den Vorstand aufgenommen werden.
*=Sekretär
Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist jedoch auf das Vereinsvermögen beschränkt. Der Vereinsvorstand hat daher bei der Begründung jeglicher rechtlicher Verpflichtungen ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Vereinsmitglieder nur mit dem Vereinsvermögen haften.
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der Schriftführer (= Sekretär). Jeder von ihnen ist einzelvertretungsberechtigt.
der Vorstand tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Weitere Vorstandssitzungen werden bei Bedarf vom Vorsitzenden oder von einem der beiden Vizevorsitzenden mit einer Frist von mindestens 14 Tagen schriftlich einberufen. In der Einladung zur Vorstandssitzung ist eine Tagesordnung vorzuschlagen. Der Vorstand besorgt laufende Geschäfte und nimmt die Interessen des Jugendbundes wahr.Verträge werden von zwei Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Vorstandsmitglieder erschienen sind. Der Vorstand entscheidet in allen Fragen mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Beschlüsse des Vorstandes können auch per Email-Konferenz gefasst werden.Der Beschlussfassung des Vorstandes unterliegen insbesondere
Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Jugendbundes gegenüber allen natürlichen und juristischen Personen, Behörden und anderen Dienststellen.Die Überprüfung des Rechenschaftsberichtes und die Vorbereitung aller anderen der Mitgliederversammlung vorzuliegenden Fragen.
Die Amtsdauer des Vorstandes ist 1 Jahr. Der gewählte Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist eine ehrenamtliche.
§ 12 Die Revisionskommission
Die Revisionskommission des Jugendbundes setzt sich aus drei Personen zusammen und wird von de Mitgliederversammlung gewählt. Die Revisionskommission wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Sie prüft nach Bedarf, aber mindestens einmal jährlich die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kassenführung des Jugendbundes und verfasst über die Prüfung einen Bericht, den der Vorsitzende auf der Mitgliederversammlung vorträgt und dem Vorstand einreicht.
§ 13 Eigentum des Jugendbundes
Das Eigentum des Jugendbundes setzt sich zusammen aus Einnahmen der Selbsthilfe und Spenden.
§14 Auflösung des Jugendbundes
Im Falle einer Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über die Auflösung des Jugendbundes oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Jugendbundes an die Litauische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V., Lorscher Str.1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld, die es für gemeinnützige Zwecke im Sinne ihrer Satzung zu verwenden hat.
Unterschrift Gründungsmitglieder:
Klaus – Dieter Zulys, Berlin
Vilma Remmert-Fontes, Hamburg
Martin Lipschis, Lampertheim
Sofija Loiter, Lampertheim
Laima Lipschis, Lampertheim
Mindaugas Jacinevicius, Lampertheim
Arthur Mickoleit, Oftersheim
Bonn, den 02. November 2002